Female Convict Scorpion — Jailhouse 41 (Review)

Female Convict Scorpion — Jailhouse 41

aka Joshuu Sasori — Dai 41 Zakkyobo
1972

Meiko Kaji — Matsu/Scorpion/Sasori

Fumio Watanabe — Warden Goda

Kayoko Shiraishi — Oba

Yukie Kagawa — Haru

Directed by Shunya Ito

Continue reading